« Geri Dön

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 
 Aklımıza Takılan Sorular ??? 
 
İstanbul, 27 Ocak 2021 


1-Değerli Konut Vergisi Nedir ? 

Değerli Konut Vergisi 7 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı kanuna göre ; ‘’5 Milyon Türk Lirası üzerinde olan mesken niteliğindeki kat mülkiyetli/kat irtifaklı bağımsız bölümler ile “mesken” niteliğindeki kayıtlı taşınmazlar dahil olacaktır.’’ şeklinde kamuoyuna duyurulmuştu. Bu taşınmazlar ; 5 milyon TL ile 7, 5 milyon TL arasında ise Binde 3 7.500.001 TL ile 10 milyon TL arasında ise Binde 6 10.000.001 TL’yi aşanlar için……….. Binde 10 oranında vergilendirilir…’’ şeklinde detaylandırılmıştı. Hatırlanacağı üzere piyasadan gelen tepkiler üzerine konu tekrar ele alındı ve 13 Şubat 2020 tarih ve 7221 Sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. 
 Yapılan değişikliklere göre ; 
 1)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerlerin iptal edilmesi Bu Kanunun 16 ncı maddesinin (a) fıkrasıyla, Emlak Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen değişiklikle, değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemelerin dikkate alınması uygulanmasına son verilmektedir. Bunun yerine belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır. 
 2) Muaflıklara ilişkin kapsamın genişletilmesi Bu Kanunun 16 ncı maddesinin (c) fıkrasıyla, Emlak Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde öngörülen değişiklikle; Gelir durumuna bakmaksızın Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar, Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, Değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.), Toplu Konut İdaresi Başkanlığının mesken nitelikli taşınmazları muafiyet kapsamına alınmaktadır. 
 3) Değerli Konut Vergisi tarifesinde değişiklik yapılması Bu Kanunun 18 inci maddesiyle, Emlak Vergisi Kanununun 44 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, değerli konut vergisinin matrahı 5.000.000 lirayı aşan kısmı olarak belirlenmekte ayrıca vergi tarifesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmektedir. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3) 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için (Binde 6) 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için (Binde 10) oranında vergilendirilir. Görüldüğü üzere, düzenlemenin ilk halinde 5.000.000 TL değerinde bir konuttan 15.000 TL değerli konut alınması sonucu doğuyorken, şimdiki düzenlemeyle 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlardan en fazla 7.500 TL alınması öngörülmektedir. 
 4) Değerli Konut Vergisinin 1 Yıl Süreyle Ertelemesi Bu Kanunun 19 uncu maddesiyle, Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 24 üncü madde ile değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyetin 2021 yılının başından itibaren başlaması, 2020 yılına ilişkin olarak beyanname verilmemesi, vergi tahakkuk ettirilmemesi öngörülmektedir. 
 5) Değerli Konut Vergisine ilişkin itiraz ve dava süreçleri Kanunun bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemenin iptal edilmesi ve uygulamanın 2021 yılına ertelenmesi Değerli Konut Vergisine ilişkin itiraz ve dava süreci gereğini ortadan kaldırmaktadır. 

2-Ne Tür Taşınmazları Kapsamaktadır ? 


TBMM’de kabul edilen 13 Şubat 2020 tarih ve 7221 Sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hükümlerine göre 5.000.000 TL. ve üzeri değerli mesken nitelikli taşınmazları kapsamaktadır. (Bu rakam 2021 yılı için 5.227.000 TL. olarak açıklanmıştır.) 

3-İstisnaları Nedir ? 


Birden fazla mesken nitelikli konutu olanlardan 5.227.000 Türk Liralık Emlak (bina) vergisi değerini aşan konutlarından en düşük değerli olan bir tanesi (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) vergiden istisna olacak olup beyan edilmeyen DKV kapsamındaki bu taşınmaz için bildirimde bulunulacaktır. Bu bedelin altında olan meskenlerden sayıya bakılmaksızın DKV alınmayacaktır. Vergiye esas olan ; birden fazla 5.227.000 TL. veya üstü değerli mesken nitelikli taşınmazlardır. 

4- 2021 Yılı İçin Uygulanacak Şekli Nasıldır ? 

 
Konuyla ilgili 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete'de Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğe göre ; 5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3) 10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için (Binde 6) 10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, Fazlası için % 1 (Binde 10) değerli konut vergisi beyan edilecek ve ödenecektir. 

5- Vergiler Hangi Kıstasa Göre Belirlenmektedir ? 


Değerli Konut Vergisi belediyelerce belirlenecek asgari beyan değerlerine (emlak vergi değerlerine göre) ödenecektir. Düzenleme ilk haliyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş değerler dikkate alınacak şekilde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 

 6- Tarihi Eser Konutlar Vergisi İstisna Kapsamında mıdır ? 


Konuyla ilgili görüş ayrılıkları vardır. Bazı uzmanlar 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 21.maddesi gereğince (*) Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. derken, bazı uzmanlar da bu konunun istisnalar kapsamında tutulmadığını iddia etmekteler. 

7- Ticari Binalar Vergi Kapsamında mıdır ? 


Yapılan son düzenlemeye göre ticari nitelikteki taşınmazlar fiili durumuna bakılmak ve ticari kullanıldığı ispatlanabildiği sürece (resmi kayıtlar dışında) DKV’den muaf olabilecektir. 

8- Değerli Konut Vergisi Ne Zaman, Nereye Ödenecektir ? 

Mevcut düzenlemeye göre ilk beyannamenin 20 Şubat’a kadar vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Ödeme için iki taksit öngörülüyor. Ödemeler ise Şubat ve Ağustos ayında iki eşit taksitte olacaktır. Beyanname vermek zorunda olan mülk sahipleri, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi mali müşavirle sözleşme imzalayarak, mali müşavirleri kanalıyla da yapabilirler. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda ; beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belgenin ‘’beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde’’ vergi dairesine elden teslim edilmesi veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir. 

9- İnşaat firmalarına ilişkin muafiyet var mıdır? 


Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaf olacaklardır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanacaktır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir. 


 10- Birden fazla ve farklı vergi dairelerinin yetki alanında değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olanlar nasıl beyanname vereceklerdir? 


Aynı beyannamede beyan edilen taşınmazların farklı vergi dairelerinin yetki alanında bulunması durumunda beyanname, mükellefçe bu taşınmazların bulunduğu yer yetkili vergi dairelerinden herhangi birine verilebilir. 


11- Paylı mülkiyet ve/veya elbirliği (iştirak halinde mülkiyet) mülkiyette sorumluluk nasıl belirlenmektedir? 


Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Bir başka ifadeyle DKV kapsamına giren bir taşınmazın her maliki hissesi oranında sorumlu olur. 

12- 1.350.000 TL. , 4.750.000 TL. , 5.226.000 TL. , 3.600.000 TL. ve 18.450.000 TL. değere sahip toplam 5 adet taşınmazın maliki ‘’Tek Değerli Konut Sahibi Olduğu’’ için DKV ödemiyor. Peki bu hak sahibi gerçek veya tüzel kişinin beyanname vermesi gerekiyor mu ? 


Hayır gerekmiyor. 5.227.000 TL. (Bu değer 2021 yeniden değerleme oranının yarısı olan % 4,55 ile 5.000.000 TL.nin çarpılması sonucu elde edilmektedir.) veya daha üstü değere sahip ‘’Birden Fazla’’ değerli mülk sahipleri DKV mükellefi oluyor ve 20 Şubat 2021 (Hafta sonuna geldiği için takip eden ilk iş günü) beyanname vermek zorundalar. Ödemeleri de Şubat sonu ve Ağustos sonuna kadar 2 eşit taksitte yapabilirler… 
 
Ulvi ÖZCAN 
Bosforce Yönetici Ortağı 
İSTEB Kurucu Ortağı, YK Başkanı 


Konuyla ilgili takıldığımız vakalar ile ilgili danıştığımız, fikirlerini aldığımız PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Av. Zeki GÜNDÜZ’e ve E-Tapu Yönetici Ortağı Metin YEŞİL’e teşekkür ederiz … 

(*) https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatMevzuatNo=2863&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

KAYNAKLAR
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm https://www.youtube.com/watch?v=jnsM_U4vBN4 https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/gayrimenkul/bultenler/degerli-konut-vergisiuygulama-genel-tebligi-yayimlandi.html https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2020-43.aspx https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/nedim-turkmen/degerli-konut-degilesitsizlik-vergisi-6224070/


Kategori: Emlak Piyasasından Okunma: 141 Tarih: 08 Şubat 2021 / Pazartesi Yazar: Ulvi Özcan


s